ISO 9001

Vi är certifierade genom SP (Sveriges Provnings-&Forskningsinstitut).

Kvalitets- och Miljöpolicy
Maskin AB A. Fransson

2015-05-15
Vårt verksamhetsområde är import och försäljning av resurssnåla och arbetsmiljövänliga industriprodukter. Vi är ett fullserviceföretag och kan
erbjuda installation, utbildning och service på maskiner. Kontor/säte,
lager och utställning finns i Hölö.

Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar.
Kvaliteten är sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för kunderna. Detta åstadkommes med pålitliga och effektiva mål samt rutiner som säkerställs genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.

Vår största miljöpåverkan är transporter.

Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

Vi håller oss ständigt uppdaterade för att kunna säkerställa att vi
efterlever gällande nationell och internationell lagstiftning.

Genom kontinuerlig information och fortbildning gör vi alla berörda parter medvetna om sina möjligheter att medverka till kvalitets- och miljömålsättningar i vår verksamhet. Vår affärsidé är att lyckas genom nöjda kunder som kommer tillbaka.

Denna kvalitets & miljöpolicy gäller för
Maskin AB Fransson som medlem i Södertälje Kvalitets- och Miljögrupp

_________________________
John Ericson
Verkställande direktör
Maskin AB A Fransson